Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е               НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 128 АЛ. 1 ОТ ЗУТ, ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” - ОБЩИНА ХАСКОВО, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА , ЧЕ СЪС ЗАПОВЕД №1426/11.12.2009г. Е ОДОБРЕНО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП – СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН - СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ КАТО ЧАСТ ОТ КОМПЛЕКСЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ЧЛ.150 ОТ ЗУТ ЗА ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ...

Съобщения по ЗУТ, заповеди №1246/13.11.2009г., №1244/13.11.2009г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 128 АЛ. 1 ОТ ЗУТ, ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” - ОБЩИНА ХАСКОВО, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА , ЧЕ СЪС ЗАПОВЕД №1246/13.11.2009г. Е ОДОБРЕНО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП – ПЗ НА ИМОТ 77195.334.37 ПО КК НА ХАСКОВО И СЪС ЗАПОВЕД № 1247/13.11.2009г. Е РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП. СПРАВКА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА ТЕЛ. 603-412...

Обявление относно “Довеждащ колектор на ПСОВ”

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 21 и 25, ал. 4 от ЗОС У В Е Д О М Я В А М Всички собственици на имоти намиращи се в землището на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково засегнати от предстоящото отчуждаване на части от имотите им за общински нужди за изграждане на обект “Довеждащ колектор на ПСОВ”, съгласно влязъл...

Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценови оферти

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и Раздел 11.9. от Указанията към участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Прединвестиционно проучване, изготвяне на: задания за ПУП, идейни проекти и технически проекти за Регионален център за третиране на неопасни отпадъци и Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци, подготовка на заявление за финансиране на инвестиционни проекти от...

Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и Раздел 11.9. от Указанията към участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на консултант за осъществяване на контрол и координация, правно обслужване и повишаване на общественото съзнание на проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” съобщавам, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците ще се извърши на 02.06...

Обявление относно “Довеждащ колектор на ПСОВ”

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 21 и 25 от ЗОС У В Е Д О М Я В А М 1. Всички собственици на имоти намиращи се в землището на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково за предстоящото отчуждаване на части от имотите им за общински нужди за изграждане на обект “Довеждащ колектор на ПСОВ”, съгласно влязъл в сила...

Съобщение, ПУП кв. 231 и кв. 630

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ (Закон за устройство на територията) в “Държавен вестник” брой 33/30.04.2009 г. е обявен проект за Подробен устройствен план – изменение на част    от   плана за улична регулация на гр.Хасково и изменение на плана за регулация на кв. 231 и кв. 630 на гр. Хасково . Проектът и документацията към него се намират в стая...

Съобщение, СИК

На основание чл.18, ал.1 от ЗИНП, Кметът на Община Хасково кани представители на политически партии и коалиции на консултации за изготвяне на предложение за назначаване на секционни избирателни комисии за провеждане избори за Народно събрание. Консултациите ще се проведат на 19.05.2009 г. /вторник/ от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Хасково, етаж 3....

Обявление

О Б Щ И Н А    Х А С К О В О На основание чл. 11 и чл. 20 във връзка с чл. 69 и 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково   О Б Я В Я В А: Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на офиси в сградата на зала “Дружба”, бул. “България”, ул. “Страшимир”...

Съобщение относно обработка срещу комари и бълхи

Община Хасково уведомява гражданите, че поради неподходящите климатични условия в периода 22 - 25 юли 2008 г. обработката с топъл аерозол срещу комари и бълхи на територията на гр. Хасково ще бъде извършена на 29 и 30 юли 2008 г. Обработката ще се извърши с препарати одобрени от Министерство на здравеопазването и Световната здравна организация в концентрации безвредни за здравето на хората. Обработката с инсектициди ще...