Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №189/11.02.2010г. е одобрено задание и със заповед №190/11.02.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояванеи специализирана план-схема за електрификация и...

Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №193/11.02.2010г. е одобрено задание и със заповед №194/11.02.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ IV-140, кв.38 по...

Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е              На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №141/02.02.2010г. е одобрено задание и със заповед №142/02.02.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване и специализирана план-схема за електрификация за поземлен...

Съобщение относно продажба на мартеници

Дирекция “Устройство на територията” към Община Хасково уведомява заинтересованите граждани и юридически лица, че са одобрени схеми по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията за преместваеми обекти: “Маси за продажба на мартеници” за срок от 10.02.2010г. – 08.03.2010г. Одобрените схеми са изложени на информационното табло на Община Хасково, в касовия салон и сградата на “Архитектурата”. Заявленията за издаване на...

Съобщение, ПУП поземлен имот №77195.703.187

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №063/20.01.2010г. е одобрено задание и със заповед №064/20.01.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване за поземлен имот №77195.703.187, ж.р. “Кенана”, гр. Хасково – за свободно ниско застрояване за жилищни нужди...

Съобщение, ПУП поземлен имот №77195.703.186

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №098/21.01.2010г. е одобрено задание и със заповед №099/21.01.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот №77195.703.186, ж.р. “Кенана”, гр. Хасково – за свободно ниско застрояване за...

Съобщение, ПУП поземлен имот №051027

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №015/07.01.2010г. е одобрено задание и със заповед №016/07.01.2010г. е разрешено изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №051027, м. “Айлазъ кору”, землище с.Конуш - за свободно ниско жилищно застрояване.  Справка...

Съобщение на Общинска данъчна дирекция

Дирекция “Общински приходи” при Община Хасково уведомява заинтересованите лица, че облагането на моторни превозни средства за 2010 година е извършено. Желаещите да ползват 5% отстъпка, следва да внесат еднократно пълния размер на дължимия данък до 31.03.2010г....

Съобщение, ПУП поземлен имот №77195.708.544

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №1 491/29.12.2009г. на кмета на община Хасково е одобрено задание за изработване на Подробен устройствен план(ПУП) за поземлен имот №77195.708.544, м. “Орфей”,  гр. Хасково и със заповед № 1492/29.12.2009г. е разрешено изработването на ПУП –...

Съобщение, ПУП поземлени имоти №000519 И №000518

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 128 АЛ. 1 ОТ ЗУТ, ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” - ОБЩИНА ХАСКОВО, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА , ЧЕ СЪС ЗАПОВЕД №1459/18.12.2009г. Е ОДОБРЕНО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И СЪС ЗАПОВЕД № 1460/18.12.2009г. Е РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №000519 И №000518 ПО КВС НА С.ГАРВАНОВО – ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО...