Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и Раздел 11.9. от Указанията към участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на консултант за осъществяване на контрол и координация, правно обслужване и повишаване на общественото съзнание на проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” съобщавам, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците ще се извърши на 02.06...

Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценови оферти

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и Раздел 11.9. от Указанията към участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Прединвестиционно проучване, изготвяне на: задания за ПУП, идейни проекти и технически проекти за Регионален център за третиране на неопасни отпадъци и Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци, подготовка на заявление за финансиране на инвестиционни проекти от...

Обявление относно “Довеждащ колектор на ПСОВ”

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 21 и 25 от ЗОС У В Е Д О М Я В А М 1. Всички собственици на имоти намиращи се в землището на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково за предстоящото отчуждаване на части от имотите им за общински нужди за изграждане на обект “Довеждащ колектор на ПСОВ”, съгласно влязъл в сила...

Съобщение, ПУП кв. 231 и кв. 630

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ (Закон за устройство на територията) в “Държавен вестник” брой 33/30.04.2009 г. е обявен проект за Подробен устройствен план – изменение на част    от   плана за улична регулация на гр.Хасково и изменение на плана за регулация на кв. 231 и кв. 630 на гр. Хасково . Проектът и документацията към него се намират в стая...

Съобщение, СИК

На основание чл.18, ал.1 от ЗИНП, Кметът на Община Хасково кани представители на политически партии и коалиции на консултации за изготвяне на предложение за назначаване на секционни избирателни комисии за провеждане избори за Народно събрание. Консултациите ще се проведат на 19.05.2009 г. /вторник/ от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Хасково, етаж 3....

Обявление

О Б Щ И Н А    Х А С К О В О На основание чл. 11 и чл. 20 във връзка с чл. 69 и 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково   О Б Я В Я В А: Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на офиси в сградата на зала “Дружба”, бул. “България”, ул. “Страшимир”...

Съобщение относно обработка срещу комари и бълхи

Община Хасково уведомява гражданите, че поради неподходящите климатични условия в периода 22 - 25 юли 2008 г. обработката с топъл аерозол срещу комари и бълхи на територията на гр. Хасково ще бъде извършена на 29 и 30 юли 2008 г. Обработката ще се извърши с препарати одобрени от Министерство на здравеопазването и Световната здравна организация в концентрации безвредни за здравето на хората. Обработката с инсектициди ще...

Обявление, ПУП изменение на улична регулация

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ е издадено Мотивирано предписание за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за изменение на улична регулация на кв.226, кв.425, кв.430, кв.431 по плана на гр. Хасково.                                                                                                       ...

Обява за работа, ТИЦ

Длъжност: Експерт към Общинско предприятие „Туристически информационен център” -          отлично заплащане; -          динамична и интересна работа Изисквания: -          много добро владеене на английски език; -          умения за работа с компютър. С предимство ще се ползват кандидатите: -          владеещи втори чужд език; -          с висше образование; -          с шофьорска книжка; -          с опит в сферата на туризма. Автобиографии ще се приемат до края на месец юни 2008г...

Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.128 ал.2 от ЗУТ Община Хасково съобщава, че с Решение № 2 от Протокол № 29 / 26.06.2007г. на ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА на Община Хасково e приет предварителeн проект за подробен устройствен план - план за улична регулация на жилищeн район “ИЗГРЕВ”, гр. Хасково. Проектът е в обхват:...