Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                  На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94И-573-1/03.09.2011г. са издадени заповед №1339/30.09.2011г - за одобряване на задание и заповед №1340/30.09.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – регулация и застрояване в...

Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценовите предложения

Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “Прединвестиционно проучване и изготвяне на инвестиционни проекти във фаза “работен проект” за селищна ВиК инфраструктура м.”Каменец”, м.”Кенана”, ж.р.”Изгрев” и ж.р. “Орфей”, гр. Хасково, ще се извърши на 05.10.2011г. от 11:00 часа в заседателната зала на втори етаж в Община Хасково, град Хасково...

Съобщение относно длъжности в ОИЦ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА” НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. ХАСКОВО /изтегли/ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. ХАСКОВО /изтегли/   СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр...

Съобщение относно управител на ОИЦ

С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ И ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА УПРАВИТЕЛ  НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР- гр. ХАСКОВО /ИЗТЕГЛИ/...

Обявление относно конкурс за директор на Художествени галерии

Община Хасково, на основание чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и Заповед № 1218/01.09.2011 година, ОБЯВЯВА   КОНКУРС за заемане на длъжността “Директор” на Художествени галерии – Хасково.   І. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1.Образование – висше, квалификационна степен - магистър, професионално направление – изкуство, изкуствознание, изобразително изкуство, керамика. 2...

Откриване на подобекти по проект “Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитект/Откриване на подобекти по проект “Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково”

В изпълнение на проект “Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково” предстои официално откриване на следните подобекти: Детска площадка и паркинг в кв. “Поройни” между ул. “Сливница”, ул. “Видин” и ул. “Поройна” – 07.09.2011г. от 18 часа. Централен фонтан на пл. “Свобода” – 08.09.2011г. от 11:00 часа Детска площадка в кв. “Орфей” между блок №6...

Откриване на подобекти по проект “Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитект/Откриване на подобекти по проект “Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково”

В изпълнение на проект “Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково” предстои официално откриване на следните подобекти: Детска площадка и паркинг в кв. “Поройни” между ул. “Сливница”, ул. “Видин” и ул. “Поройна” – 07.09.2011г. от 18 часа. Централен фонтан на пл. “Свобода” – 08.09.2011г. от 11:00 часа Детска площадка в кв. “Орфей” между блок №6...

Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                  На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Н-04-2/05.07.2011г. са издадени заповед №930/25.07.2011г - за одобряване на задание и заповед №931/25.07.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за свободно ниско жилищно застрояване...

Съобщение на МОСВ, регионален център

На основание чл. 122а, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на община Хасково – за експлоатация на „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани”, изпълняващо дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 от ЗООС – “Депа, приемащи над 10 тона отпадъци на...