Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповед №1613/16.11.2011г - за одобряване на задание и заповед №1614/16.11.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.730.437, ж.р.”Изгрев”, землището на гр. Хасково. Проектът предвижда свободно ниско застрояване за...

Съобщение относно отваряне на ценови оферти

Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на Община Хасково през експлоатационен сезон 2011-2012 година”, ще се извърши на 18.11.2011г. от 15:00 часа в заседателната зала на втори етаж в Община Хасково, град Хасково, пл. “Общински” №1.   Председател на Комисията Налян Гюджен...

Съобщение относно продажба на коледни подаръци и елхи

Община Хасково уведомява заинтересованите граждани и юридически лица, че са одобрени схеми по чл.56, ал.2 от ЗУТ за преместваеми обекти: - Маси за продажба на коледни подаръци за срок от 01.12.2011г. до 08.01.2012г. - Терени за продажба на елхи за срок от 01.12.2011г. до 31.12.2011г.                 Одобрените схеми са изложени на информационното табло на Община Хасково...

Съобщение, ПУП имот №77195.543.32

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповеди №1311/28.09.2011г и №1485/02.11.2011г - за одобряване на задание, и заповеди №1312/28.09.2011г и №1492/03.11.2011- за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.543.32, м.”Черния камък/стопански двор-Болярово”, землището на гр...

Съобщение, “Доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Хасково”

Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Хасково”, ще се извърши на 08.11.2011г. от 10:00 часа в заседателната зала на втори етаж в Община Хасково, град Хасково, пл. “Общински” №1. Председател на Комисията Анна Йорданова...

Съобщение относно възнаграждения СИК

  Община Хасково уведомява, че от 13.00ч. на 07.11.2011г. (понеделник) в салона на Фронт офиса (вход откъм ул. “Сан Стефано”, северна страна на сградата на общината) ще започне изплащането на възнагражденията на членовете на СИК....

Съобщение относно служители в ОИЦ

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –  ХАСКОВО /изтегли/ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ОИЦ – ГР. ХАСКОВО ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ  "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ" /изтегли/ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –  ХАСКОВО /изтегли/   КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ...

Обява за конкурс, управител ОИЦ (2)

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Хасково. Обявата изтегли от тук....

Обява за конкурс, управител ОИЦ

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Хасково. Обявата изтегли от тук....