Обява относно Преброяване'2011

Общинска преброителна комисия за Община Хасково уведомява собствениците на жилища, че във връзка с нормалното протичане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Р България през 2011 година е необходимо до края на месец януари 2011 година, да поставят административния номер на имотите си....

Обява относно покана към неправителствени организации

  СТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН” към МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО отправя ПОКАНА към неправителствени организации,   които предоставят услуги по превенция на ХИВ/СПИН и желаят да заявят интерес за участие в реализирането на компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск(15-24г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора” на територията на...

Съобщение, ПУП поземлен имот №77195.744.203

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”–Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94А-930-2/18.08.2010 са издадени заповед №1611/11.11.2010 - за одобряване на задание и заповед №1612/11.11.2010 – за разрешаване изработването на Подробен устройствен планза поземлен имот №77195.744.203, ж.р.”Каменец”, гр.Хасково. Планът за регулация и застрояване предвижда...

Съобщение на ОП “Паркинги и гаражи”

ОП “Паркинги и гаражи”–гр.Хасково съобщава на заинтересoваните лица (банки, хотели, заведения, магазини, офиси и физически лица), че от 01.12.2010г. започва продажбата на стикери за „Синя зона” за 2011г. с цени както следва:- годишни: 360лв.- месечни: 50лв.- абонаментни: 78лв. Подаването на молби и закупуването на стикери ще става в офиса на ОП “Паркинги и гаражи”, ул. “Цар Освободител” 2, ет. 2 (Малък...

Съобщение относно продажба на елхи и коледни подаръци

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” – ОБЩИНА ХАСКОВО, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧЕ СА ОДОБРЕНИ СХЕМИ ПО чл.56, ал.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ: “МАСИ ЗА ПРОДАЖБА НА КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ” за срок от 01.12.2010г. – 08.01.2011г. и “ТЕРЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛХИ” за срок от 01.12.2010г. – 31.12.2010г. ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ СА...

Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”–община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53Р-47-3/04.10.2010г са издадени заповед №1549/08.11.2010 - за одобряване на задание и заповед №1550/08.11.2010 - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195...

Обявление, проект “Подкрепа за достоен живот”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051РO001-5.2.09 „АЛТЕРНАТИВИ” АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” Проект „Подкрепа за достоен живот”   О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково приема Заявления за кандидатстване за личен асистент на услугата по Проект “Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна...

Съобщением ПУП поземлен имот №77195.706.47

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповед №1479/20.10.2010 - за одобряване на задание и заповед №1480/20.10.2010 - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.706.47, м.”Куба I”, гр.Хасково. Планът за застрояване предвижда свободно ниско застрояване “за...