Съобщение, важно за пчеларите

От 19 до 28 април 2010г. за времето от 08.00 до 18.00ч. Земеделска кооперация “Единство” ще проведе растително-защитни мероприятия за третиране с препарат “Гранстар” в местностите “Кенана”, “Балакли”, “Топкория” и “Увата” – гр.Хасково. С оглед гарантиране сигурността на пчелните семейства, пчеларите следва да вземат необходимите мерки за недопущане летеж на пчелите в упоменатите райони за периодите на пръскане....

Обявление, служители "Синя зона"

Община Хасково търси служители за обслужване на паркингите в “Синя зона” на гр.Хасково. Необходими документи: Копие на диплома за завършено средно образование Копие на трудова книжка CV Документите се представят в стая 309 в Община Хасково до 10.04.2010г. За допълнителна информация: тел. 038/603321.  ...

Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №371/12.03.2010г. е одобрено задание и със заповед №372/12.03.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване, специализирана ел. схема и парцеларен план за...

Обявление, ПУП газоснабдяване

На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че с Решение по точка 4 от Протокол № 5/26.01.2010 г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – специализирана план-схема за газоснабдяване на гр. Хасково. Проектът обхваща цялата улична мрежа на гр. Хасково. Проектът се намира в...

Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №357/10.03.2010г. е одобрено задание и със заповед №358/10.03.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване, специализирана ел. схема, транспортно-комуникационен план и парцеларен...

Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е              На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед№310/02.03.2010г. е одобрено задание и със заповед №311/02.03.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване, специализирана план-схема за електрификация, транспортно-комуникационна схема и...

Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е                 На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №277/19.02.2010г. е одобрено задание и със заповед №278/19.02.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – специализирана план-схема за изграждане на водопровод от...

Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №224/ 16.02.2010г. е одобрено задание и със заповед №225/16.02.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване, специализирани план-схеми за електрозахранване, ВиК...

Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №189/11.02.2010г. е одобрено задание и със заповед №190/11.02.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояванеи специализирана план-схема за електрификация и...

Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №193/11.02.2010г. е одобрено задание и със заповед №194/11.02.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ IV-140, кв.38 по...