Съобщение относно поземлен имот №77195.113.16

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94А-2995-1/31.01.2012г. са издадени заповед №353/09.03.2012г - за одобряване на задание и заповед №354/09.03.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.113.16, ж.р. “Кенана”, гр. Хасково. Проектът предвижда свободно ниско...

Изх. № 94М-3492-2 / 12.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: -собственици на поземлен имот № 77195.704.98 , жилищен район „ Кенана ”, кв. 1045,че със Заповед №225/09.02.2012г. е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за...

Изх. № 94Т-101-1 / 12.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - ЕТ „ Данчо Данчев ” – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “ Ястреб ” № 15,- ЕТ „ Хриси ” - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „...

Изх. № 94Д-2674-1 / 01.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:- Съби Христов Йосифов - с последен административен адрес: общ. Хасково, с. Войводово,- Северин Лилов Йосифов - с последен административен адрес: общ. Хасково, с. Войводово,- Христо Богданов Чакъров - с последен административен адрес: общ...

Изх. №39-06-4 / 01.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: Христо Данчев Христов – с последен административен адрес: гр. Хасково, бул. „ В. Левски ” №63 ; вх. Д ; ет. 2 ; ап. 4, че е изготвен: ПУП Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен...

Изх. № 94П-626-3 / 01.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Никола Господинов Тенев –  с последен административен адрес гр. Хасково, ж.к. „ Орфей ” №14 ; вх. В ; ет.7 ; ап. 62, - Таквор Степанов Дерандорян – с последен известен административен адрес: гр...

Изх. № 94П-1563-1 / 01.03.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: -         Даньо Златев Тодоров – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.” Младежка ” №23, -         Тодор Латев Тодоров - с последен известен административен...

Съобщение относно директор на ОП „Общински лесничейство”

Община Хасково набира кандидати за заемане на длъжността директор на ОП „Общински лесничейство”. Кандидатите следва да имат висше лесовъдско образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", да са вписани в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика и да отговарят на изискванията на Закона за горите. Необходими документи: Заявление за заемане на длъжността, документи удостоверяващи: образованието, професионалната квалификация, трудовия стаж по специалността и документ удостоверяващ вписването на лицето...

Изх. № А-2211-2 / 29.02.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл.54, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър и при условията на чл.61, ал.3 от АПК (Административнопроцесуалния кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Васил Георгиев Василев – с последен административен адрес: гр. София ; ж.к. „ Хаджи Димитър ”№140 ; вх. Б ; ап. 39, че на основание §4 , ал. 1, т.2 от ПЗР на ЗКИР...

Изх. № 94Е-915-3 / 27.02.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:- Златка Тодорова Милева - с последен известен административен адрес: гр. Хасково ; ул. ” Оборище ” № 66 ; вх. А ; ап. 74 ,- Милю Тодоров Милев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково ; ул. ” Оборище ”...