Изх. № С-128-4 / 27.02.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Юлиян Иванов Димитров  – с последен известен административен адрес гр. София ; р-н Люлин ж.к „ Люлин ” №59 ; вх. Д ; ет. 5 ; ап. 78, че е изготвен: ПУП (Подробен устройствен план), план...

Изх. № 94Я-215-4 / 27.02.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересовани лица:- Анка Георгиева Атанасова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково ул. “ Стара планина ” № 33,че е изготвен: ПУП (Подробен устройствен план), план за регулация и план за застрояване за поземлен имот...

Изх. № 94П-1584-1 / 27.02.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Аешавир Мъгърдич Калпакчиян  – с последен известен административен адрес: гр. Хасково ; ж.к „ Бадема ” №14 ; вх. А ; ет. 3 ; ап. 20, - Сара Арам Калпакчиян - с последен известен административен адрес:...

Изх.№ 94К-1643-2 / 27.02.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:– Хаяти Шакир Осман - с последен административен адрес: гр. Хасково, ул. “Банска” №38,че е изготвен: ПУП (Подробен устройствен план), план за регулация и план за застрояване за поземлен имот №77195.703.576, кв. 1043...

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94М-1384-1/06.02.2012г. са издадени заповед №264/16.02.2012г - за одобряване на задание и заповед №265/16.02.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлени имоти №77195.743.329 и №77195.743.330, ж.р. “Каменец”, гр...

Публично обсъждане на Концепция за развитие на регионален туристически продукт

На 27 февруари 2012 г. се проведе публично обсъждане на Концепция за „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите в общините Хасково, Димитровград и Стамболово” по повод участието на Община Хасково в процедура по кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, оперция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема за предоставяне на бъзвезмездна...

Обява относно конкурс за избор на директор на ЦДГ и ОДЗ в Община Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА  КОНКУРС               За избор на директор на следните Целодневни детски градини и Обединени детски заведения в Община Хасково:   ЦДГ № 1 „Ян Бибиян” – град Хасково ОДЗ № 5 „Пинокио”     – град Хасково ЦДГ №9 “Усмивка”      – град Хасково ОДЗ  №15 “Слънце”      – град Хасково             ОДЗ  № 18 „8-ми март”– град Хасково ЦДГ „Детски свят”       -...

Центрове за настаняване от семеен тип

Община Хасково подписа договор за изпълнение на проект “Център за настаняване от семеен тип в УПИ XV, кв. 63 и Център за настаняване от семеен тип в УПИ II, кв. 798 по плана на гр. Хасково”. Проектът е на стойност 1 507 169,16 лв. и се финансира по ОП “Регионално развитие”, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Продължителността на проекта е 2 години. Целта на...

Решения на РИОСВ - Хасково

Текст на решение N ХА - 9 - ПР / 2012г. - изтегли Текст на решение N ХА - 10 - ПР / 2012г. - изтегли Текст на решение N ХА - 11 - ПР / 2012 - изтегли      ...