Към преписка с Вх.№94-П-1175-2/09.10.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Панка Христова Ангелова – с последен административен адрес:гр.Хасково ул.”Сливница” №23 - Мария Христова Гоцева - с последен административен адрес: гр. Хасково ул...

Към преписка с Вх.№94-Ю-13-3/31.10.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Есмерай Феим Дуран – с последен административен адрес:гр.Хасково ул.”Цар Калоян” №4, ет.4,ап.6 че е изготвен  Подробен устройствен план –...

Към преписка с Вх.№94-Х-30-2/15.11.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:   - Мариян  Маринов Михайлов- с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “Св.Св. Кирил и Методий”.№96, вх.Б, ет.8, ап.61 че със Заповед...

Съобщения / 12.11.2012 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№53Б-120-6/18.10.2012г. са издадени заповеди №1957/08.11.2012г - за одобряване на задание и №29/08.11.2012г  - на комплексен инвестиционен проектпо чл. 150 от ЗУТ за строеж: “Телефонно кабелно захранване...

Съобщения / 05.11.2012 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94Т-579-2/04.10.2012г. са издадени заповеди №1833/29.10.2012г - за одобряване на задание и №1834/29.10.2012г - за разрешаване изработването на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен...

Към преписка с Вх.№94-Р-1100-1/19.04.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Стойка Ангелова Драгунова – с последен неизвестен административен адрес,   че е изготвен: ПУП Подробен устройствен план – план за регулация и план за...

Към преписка с Вх.№94-М-2211-5/08.05.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е     Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Юсуф Лютви Шабан – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. ”Бадема” №22, вх.А, ет.8, ап.43, че със Заповед...

Съобщение / 31.10.2012 г.

Днес 30.10.2012г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Дирекция „Устройство на територията” при Община Хасково, СЪОБЩАВА на Кязим Мустафа Азис  с адрес: ул.”Картечар” №46, гр.Хасково, че е издадена на основание чл. 195, ал. 5 от ЗУТ - Заповед №1434/25.09.2012 г. на Кмет на Община Хасково за обекти: „Стопанска сграда’’ и „Ограда”, находящи се в ПИ 77195.444.64...