Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                  На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Х-671-3/28.06.2011г. са издадени заповед №874/14.07.2011г - за одобряване на задание и заповед №875/14.07.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за свободно ниско жилищно застрояване...

Решение на МОСВ № 26-ПР/2011

Текст на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда....

Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                  На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Р-946-2/09.05.2011г. са издадени заповед №806/08.07.2011г - за одобряване на задание и заповед №807/08.07.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за свободно ниско жилищно застрояване...

Съобщение относно поземлен имот №77195.704.21

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Р-1522-1/12.06.2011г. са издадени заповед №758/23.06.2011г - за одобряване на задание и заповед №767/30.06.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за свободно ниско жилищно застрояване в поземлен имот №77195.704.21, ж.р.”Кенана”, гр...

Резултати от оценяването и класирането на участниците в конкурс на тема „Ваканция без дрога”

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните обявява резултатите от оценяването и класирането на участниците в  конкурс на тема „Ваканция без дрога”    1. В категория „Рисунка или карикатура”    Присъжда трета награда на Юсуф Гюрсел Мехмед, ученик от ОУ „Христо Ботев”, с. Долно Големанци, 8 клас, възраст 15г., име на творба – „Живот или дрога – изберете сами”.   Присъжда втора...

Съобщение относно третиране срещу вредители

 Община Хасково уведомява, че на 16.06.2011г. от 08.00-10.00ч. и на 17.06.2011г. от 06.00 до 08.30ч. ще се извърши третиране срещу вредители на насаждения с рапица в местностите “Сучъкмаз”, “Топ кория” и “Чатръка”. Обработката ще се извърши с препарат „Флекси”, включен в списъка на разрешените за прилагане продукти за растителна защита. Карантинен срок – 3 дни. Пчеларите с разположени...

Съобщение относно поземлени имоти №77195.743.325 и №77195.743.328

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Д-1810-1/05.05.2011г. са издадени заповед №685/03.06.2011г - за одобряване на задание и заповед №686/03.06.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за ниско застрояване “ за автоборса” в поземлени имоти №77195.743.325 и №77195.743...

Съобщение, ПУП за корекция на р.Олу дере, с.Тракиец

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповед №661/01.06.2011г - за одобряване на задание и заповед №662/01.06.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за корекция на р.Олу дере, с.Тракиец, общ.Хасково. Справка и допълнителна информация може да получите...

Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                   На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Х-239-3/18.04.2011г. са издадени заповед №579/11.05.2011г - за одобряване на задание и заповед №580/11.05.2011г  - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за ниско застрояване за...