Изх.№ 94К-1643-2 / 27.02.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:– Хаяти Шакир Осман - с последен административен адрес: гр. Хасково, ул. “Банска” №38,че е изготвен: ПУП (Подробен устройствен план), план за регулация и план за застрояване за поземлен имот №77195.703.576, кв. 1043...

Публично обсъждане на Концепция за развитие на регионален туристически продукт

На 27 февруари 2012 г. се проведе публично обсъждане на Концепция за „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите в общините Хасково, Димитровград и Стамболово” по повод участието на Община Хасково в процедура по кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, оперция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема за предоставяне на бъзвезмездна...

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94М-1384-1/06.02.2012г. са издадени заповед №264/16.02.2012г - за одобряване на задание и заповед №265/16.02.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлени имоти №77195.743.329 и №77195.743.330, ж.р. “Каменец”, гр...

Обява относно конкурс за избор на директор на ЦДГ и ОДЗ в Община Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА  КОНКУРС               За избор на директор на следните Целодневни детски градини и Обединени детски заведения в Община Хасково:   ЦДГ № 1 „Ян Бибиян” – град Хасково ОДЗ № 5 „Пинокио”     – град Хасково ЦДГ №9 “Усмивка”      – град Хасково ОДЗ  №15 “Слънце”      – град Хасково             ОДЗ  № 18 „8-ми март”– град Хасково ЦДГ „Детски свят”       -...

Центрове за настаняване от семеен тип

Община Хасково подписа договор за изпълнение на проект “Център за настаняване от семеен тип в УПИ XV, кв. 63 и Център за настаняване от семеен тип в УПИ II, кв. 798 по плана на гр. Хасково”. Проектът е на стойност 1 507 169,16 лв. и се финансира по ОП “Регионално развитие”, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Продължителността на проекта е 2 години. Целта на...

Решения на РИОСВ - Хасково

Текст на решение N ХА - 9 - ПР / 2012г. - изтегли Текст на решение N ХА - 10 - ПР / 2012г. - изтегли Текст на решение N ХА - 11 - ПР / 2012 - изтегли      ...

Съобщение относно разширение на ВиК мрежата

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповед №243/13.02.2012г - за одобряване на задание и Разрешение №6/13.02.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за разширение на ВиК мрежата в м.”Кенана”, м.”Каменец”, ж.р.”Орфей” и ж.р.”Изгрев”, гр.Хасково. Справка...

Концепция за ранно детско развитие

На 17.02.2012г. (петък) от 10.00ч. в зала “Хасково” Община Хасково организира обществено обсъждане на „Концепция за ранно детско развитие”, разработена с цел кандидатстване по Проект за социално включване “Достъпен свят за нашите деца” на МТСП, финансиран със заем от Международна банка за възстановяване и развитие (Световна банка). Запознайте се с Концепцията  ОТ ТУК....

Обява относно обсъждане на проектобюджета на Община Хасково за 2012г.

На основание чл.11, ал.6 от Закона за общинските бюджети и чл.17 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Община Хасково кани гражданите да се включат в обсъждането на проектобюджета на Община Хасково за 2012 г. Обсъждането ще се проведе на 14 февруари 2012 г. /вторник/ от 17.00 ч. в зала “Хасково”. С основните акценти на Бюджет 2012 г., заинтересованите...