Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю за позицията възпитател по проект “Защитено/Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю за позицията възпитател по проект “Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф.д-р А.Златаров”, гр.Хасково

Проект  BG051PO001-5.2.03-0001-C0001 Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА  ВЪЗПИТАТЕЛ ПО  ПРОЕКТ Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю за позицията възпитател по проект “Защитено/Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю за позицията възпитател по проект “Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф.д-р А.Златаров”, гр.Хасково

Проект  BG051PO001-5.2.03-0001-C0001 Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА  ВЪЗПИТАТЕЛ ПО  ПРОЕКТ Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково...

Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е             На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №39-14-2/04.06.2010г са издадени заповед №1158/02.08.2010г. - за одобряване на задание и заповед №1159/02.08.2010г. - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план–план за застрояване –...

Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е          На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53К-174-6/20.05.2010г са издадени заповед №1138/02.08.2010г. - за одобряване на задание и заповед №1139/02.08.2010г. - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план– план за застрояване...

Съобщение, ПУП поземлен имот №77195.435.9

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция "Устройство на територията" – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №599/13.04.2010г. е одобрено задание и със заповед №859/08.06.2010г. е разрешено изработването на служебен проект за Подробен устройствен план– план за застрояване, специализирани план-схеми за Ел. и ВиК захранване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за...

Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53К-385-2/27.05.2010г са издадени заповед №1004/01.07.2010г. - за одобряване на задание и заповед №1005/01.07.2010г. - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план...

Съобщение, ПУП поземлен имот №77195.435.9

 На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №599/13.04.2010г. е одобрено задание и със заповед №859/08.06.2010г. е разрешено изработването на служебен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, специализирани план-схеми за Ел. и ВиК захранване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура...

Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №963/29.06.2010г. е одобрено задание и със заповед №964/29.06.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план за свободно  ниско жилищно застрояване в поземлен имот №77195...

Обява за конкурс, Проект BG051PO001-5.2.03-0001-C0001

Проект  BG051PO001-5.2.03-0001-C0001 Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Община Хасково на основание чл. 91 от Кодекса на труда ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността “възпитател”-1бр. в Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ”Проф. д-р Асен...