Изх. № 94Д-2674-1 / 01.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:- Съби Христов Йосифов - с последен административен адрес: общ. Хасково, с. Войводово,- Северин Лилов Йосифов - с последен административен адрес: общ. Хасково, с. Войводово,- Христо Богданов Чакъров - с последен административен адрес: общ...

Изх. №39-06-4 / 01.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: Христо Данчев Христов – с последен административен адрес: гр. Хасково, бул. „ В. Левски ” №63 ; вх. Д ; ет. 2 ; ап. 4, че е изготвен: ПУП Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен...

Изх. № 94П-626-3 / 01.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Никола Господинов Тенев –  с последен административен адрес гр. Хасково, ж.к. „ Орфей ” №14 ; вх. В ; ет.7 ; ап. 62, - Таквор Степанов Дерандорян – с последен известен административен адрес: гр...

Изх. № 94П-1563-1 / 01.03.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: -         Даньо Златев Тодоров – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.” Младежка ” №23, -         Тодор Латев Тодоров - с последен известен административен...

Съобщение относно директор на ОП „Общински лесничейство”

Община Хасково набира кандидати за заемане на длъжността директор на ОП „Общински лесничейство”. Кандидатите следва да имат висше лесовъдско образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", да са вписани в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика и да отговарят на изискванията на Закона за горите. Необходими документи: Заявление за заемане на длъжността, документи удостоверяващи: образованието, професионалната квалификация, трудовия стаж по специалността и документ удостоверяващ вписването на лицето...

Изх. № А-2211-2 / 29.02.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл.54, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър и при условията на чл.61, ал.3 от АПК (Административнопроцесуалния кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Васил Георгиев Василев – с последен административен адрес: гр. София ; ж.к. „ Хаджи Димитър ”№140 ; вх. Б ; ап. 39, че на основание §4 , ал. 1, т.2 от ПЗР на ЗКИР...

Изх. № 94Е-915-3 / 27.02.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:- Златка Тодорова Милева - с последен известен административен адрес: гр. Хасково ; ул. ” Оборище ” № 66 ; вх. А ; ап. 74 ,- Милю Тодоров Милев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково ; ул. ” Оборище ”...

Изх. № С-128-4 / 27.02.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Юлиян Иванов Димитров  – с последен известен административен адрес гр. София ; р-н Люлин ж.к „ Люлин ” №59 ; вх. Д ; ет. 5 ; ап. 78, че е изготвен: ПУП (Подробен устройствен план), план...

Изх. № 94Я-215-4 / 27.02.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересовани лица:- Анка Георгиева Атанасова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково ул. “ Стара планина ” № 33,че е изготвен: ПУП (Подробен устройствен план), план за регулация и план за застрояване за поземлен имот...

Изх. № 94П-1584-1 / 27.02.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Аешавир Мъгърдич Калпакчиян  – с последен известен административен адрес: гр. Хасково ; ж.к „ Бадема ” №14 ; вх. А ; ет. 3 ; ап. 20, - Сара Арам Калпакчиян - с последен известен административен адрес:...