Към преписка с Вх.№94-З-639-2/06.12.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  -Недялко Асенов Бекяров – с последен административен адрес:гр.Хасково ул.”Самара”№ 4 и ( Турция  ) като собственик на имот № 77195.744.275 м...

Към преписка с Вх.№94-З-46-1/31.10.2012 г. /2/

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    -Боряна Михайлова Хараланова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “Петър Бенковски”№ 24, като собственик на поземлен имот  № 715.276 -Юрий Младенов Обретенов...

Към преписка с Вх.№94-Р-1175-2/26.07.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Панка Христова Ангелова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “Сливница”№ 23, като съсобственик на поземлен имот  № 716.8 - Мария Христова...

Обявления по Проект - Звено за услуги в домашна среда "Достойна подкрепа”

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково приема Заявления за кандидатстване за длъжността “Домашен санитар” и “Социален консултант”  по Проект – Звено за услуги в домашна среда ,,Достойна подкрепа ” по Схема за  безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 ,,Помощ в дома” в северния фронт-офис на Общината от 01.02.2013 г. до 15.02.2013 г. от 9.00 ч...

Към преписка с Вх.№94-Т-1746-3/29.05.2012 г. /2/

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Димо Димитров Йорданов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Одрин” №24 ; ет. 5 ; ап. 14,  - Златка Желева Русева – с...

Съобщение / 30.01.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ   Днес 30.01.2013г. на основание чл.61, ал.3 от АПК, Дирекция „Устройство на територията” при Община Хасково, СЪОБЩАВА на ЕТ „Злати” – Златка Дякова  с адрес: ул.”9-ти Май”№5, гр.Хасково, че е издадена  на основание чл.57а, ал.3 от ЗУТ - Заповед № 2148/07.12.2012г. на Кмет на Община Хасково за преместваеми съоръжения: „Павилион’’ – 25кв.м  и „Дървен...

Съобщение / 25.01.2013 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповед №1269/05.09.2012г. - за одобряване на задание и заповед №1270/05.09.2012г. - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: “Реконструкция на довеждащ път...