Към преписка с Вх.№94-Х-458-1/01.08.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Стефка Тилкова Халачева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Видин” №5-9, ет. 3, ап. 28 , - Мария Чанкова Кехайова – с...

Важно за собствениците на имоти в "Кенана"

Във връзка с прилагане на действащия план за улична регулация и предстоящо проектиране и изграждане на техническа инфраструктура – улици, водопроводи, канализация и ел.проводи, Община Хасково уведомява всички собственици  на  имоти  в  жилищен район “Кенана“, гр.Хасково да предоставят копия от документите си за собственост в стая № 18, етаж 1, ул. „Михаил Минчев“ № 3, сградата на дирекция „Устройство на територията“ (Архитектурата)....

Към преписка с Вх.№94-С-3112-3/29.06.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Мюмюн Фаиков Мюмюнов – с последен административен адрес: общ. Хасково, с. Г. Големанци,    че е изготвен проект за Подробен устройствен план...

Към преписка с Вх.№53-Т-288-5/09.03.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е      Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Недялка Тодорова Георгиева –  с последен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей” №32, - Стефка Колева Кирева - с последен административен адрес:...

Към преписка с Вх.№УТ-8/27.04.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Али Юмер Местан – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Панагюрище” №24, - Ремзи Мехмед Аптула - с последен известен административен адрес: гр...

Към преписка с Вх.№94-Ю-25-2/11.07.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Танка Томова Върбанова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Янчо Кожухаров” №8, кв. Болярово,  - Атанас Тодоров Пашов...

Покана за участие в кръгла маса

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА По проект BG161PO001/1.4-07/2010/025 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Хасково”   Уважаеми дами и господа, Имаме удоволствието да Ви поканим на кръгла маса във връзка с изготвянето на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Хасково. Кръглата маса ще се проведе на 24 септември 2012 г. (понеделник) от 16:00 часа в конферентната зала на...

Обява за среща за обществено обсъждане

Възложителят:"Ай Си Джи Би" АД, със седалище бул. "Панчо Владигеров" № 66, Люлин 2, район "Люлин", град София 1336, Република България На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда...