Съобщение относно продажба на коледни подаръци и елхи

Община Хасково уведомява заинтересованите граждани и юридически лица, че са одобрени схеми по чл.56, ал.2 от ЗУТ за преместваеми обекти: - Маси за продажба на коледни подаръци за срок от 01.12.2011г. до 08.01.2012г. - Терени за продажба на елхи за срок от 01.12.2011г. до 31.12.2011г.                 Одобрените схеми са изложени на информационното табло на Община Хасково...

Съобщение, ПУП имот №77195.543.32

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповеди №1311/28.09.2011г и №1485/02.11.2011г - за одобряване на задание, и заповеди №1312/28.09.2011г и №1492/03.11.2011- за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.543.32, м.”Черния камък/стопански двор-Болярово”, землището на гр...

Съобщение относно възнаграждения СИК

  Община Хасково уведомява, че от 13.00ч. на 07.11.2011г. (понеделник) в салона на Фронт офиса (вход откъм ул. “Сан Стефано”, северна страна на сградата на общината) ще започне изплащането на възнагражденията на членовете на СИК....

Съобщение, “Доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Хасково”

Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Хасково”, ще се извърши на 08.11.2011г. от 10:00 часа в заседателната зала на втори етаж в Община Хасково, град Хасково, пл. “Общински” №1. Председател на Комисията Анна Йорданова...

Съобщение относно служители в ОИЦ

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –  ХАСКОВО /изтегли/ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ОИЦ – ГР. ХАСКОВО ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ  "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ" /изтегли/ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –  ХАСКОВО /изтегли/   КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ...

Обява за конкурс, управител ОИЦ

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Хасково. Обявата изтегли от тук....

Обява за конкурс, управител ОИЦ (2)

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Хасково. Обявата изтегли от тук....

Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                  На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94И-573-1/03.09.2011г. са издадени заповед №1339/30.09.2011г - за одобряване на задание и заповед №1340/30.09.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – регулация и застрояване в...

Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценовите предложения

Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “Прединвестиционно проучване и изготвяне на инвестиционни проекти във фаза “работен проект” за селищна ВиК инфраструктура м.”Каменец”, м.”Кенана”, ж.р.”Изгрев” и ж.р. “Орфей”, гр. Хасково, ще се извърши на 05.10.2011г. от 11:00 часа в заседателната зала на втори етаж в Община Хасково, град Хасково...

Съобщение относно длъжности в ОИЦ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА” НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. ХАСКОВО /изтегли/ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. ХАСКОВО /изтегли/   СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр...