Към преписка с Вх.№94-Й-278-2/13.09.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е      Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - собствениците на имот №77195.719.327, находящ се на ул. „ Хайдут Велко” №5, кв. 461, УПИ X  че е изработен проект за...

Към преписка с Вх.№УТ-7/15.01.2013 г. /2/

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Милю Атанасов Милев –  с неизвестен административен адрес, че със Заповед №811/22.05.2013г. на Кмета на Община Хасково е одобрен Подробен устройствен план...

Съобщение / 14.06.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕНа основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94З-724-2/21.05.2013г е издадена заповед №948/05.06.2013г - за одобряване на задание и за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.704.69, кв. 1044, ж.р. “Кенана”, гр.Хасково...

Към преписка с Вх.№94-М-3670-3/18.12.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  Севгинар Шабан Мюмюн – с неизвестен административен адрес: като собственик на имот № 77195.704.386 м.”Кенана”, гр. Хасково Айше Раим Мехмед – с...

Към преписка с Вх.№94-Р-374-1/25.01.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  Христо Георгиев Христов, като собственик на имот № 77195.750.75 Н –ци Симеон Симеонов Димитров, като собственици на имоти   № 77195.750.73...

Към преписка с Вх.№94-С-103-1/08.04.2013 г. /2/

О Б Я В Л Е Н И Е       Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Селями Наим Ферад – с последен изжестен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Чепеларе ” №2-4 ; ет. 4 ; ап. 8,    че...

Съобщения / 07.06.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕНа основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Т-1895-2/20.05.2013г е издадена заповед №932/03.06.2013г - за одобряване на задание и за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.703.212, кв. 1040, ж.р. “Кенана”, гр.Хасково...

Към преписка с Вх.№94-Я-171-6/10.10.2012 г. /2/

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:   - Станислав Николов Станилов –  с последен известен административен адрес:  гр. Хасково , ул. „ Съединение ” №22А ; ет. 2, - Румен Йорданов Йорданов – с последен...

Към преписка с Вх.№94-С-2653-3/29.03.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Гюлбие Касим Билял – с последен административен адрес:гр.Хасково ул.”Каменна”№ 34 , като съсобственик на имот № 77195.702.522 м.”Кенана”, гр. Хасково...