Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.128 ал.2 от ЗУТ Община Хасково съобщава, че с Решение № 2 от Протокол № 29 / 26.06.2007г. на ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА на Община Хасково e приет предварителeн проект за подробен устройствен план - план за улична регулация на жилищeн район “ИЗГРЕВ”, гр. Хасково. Проектът е в обхват:...