Съобщения / 22.10.2012 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94З-46-2/05.10.2012г. е издадена заповед №1724/17.10.2012г  - за разрешаване изработването на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и план за застрояване и работен устройствен план за...

Обявления / 18.10.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Собствениците на поземлен имот №77195.746.392, жилищен район ”Каменец” гр. Хасково, че е изготвен: Подробен устройствен план – план за регулация и план...

Обява относно подбор на социални работници по проект "И аз имам семейство"

Община Хасково в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на социален работник, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Хасково. Цялата обява и документите за кандидатстване може да изтеглите оттук  ...

Прием на доброволци

На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия, чл.4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования (ПМС 123 25.06.2012г., ДВ бр.50 03.07.2012г.) и Решение на Общински съвет-Хасково №704/ 18.05.2007г., Община Хасково обявява прием на желаещи за включване в доброволното формирование на Общината.Кандидатите подават следните документи:1.Заявление до кмета...

Към преписка с Вх.№53-М-256-5/04.04.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е       Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  – н-ци на Тодор Тодоров Иванов с неизвестен административен адрес, - н-ци на Желязка Запрянова Желева с неизвестен административен  адрес, че е изготвен:...

Съобщения / 08.10.2012 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№53Е-102-82/27.08.2012г. са издадени заповеди №1530/28.09.2012г - за одобряване на задание и  Разрешение №26/28.09.2012г - за разрешаване изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж “Изграждане...

Към преписка с Вх.№94-С-3230-1/14.08.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Айххан Симави Махрей – с неизвестен административен адрес, че е изготвен Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за...