Обява относно назначение на лесовъди

ОП “Общинско лесничейство”-Хасково търси да назначи трима лесовъди. Кандидатите следва да представят до 31.01.2012г. в ОП “Общинско лесничейство” (бул.България 77, ет.3) документ за завършено средно или висше лесотехническо образование.За допълнителна информация: тел. 038 662236....

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Откритото заседание за отваряне на ценовите предложения за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съораженията за улично осветление на територията на община Хасково” ще се проведе на 11.01.2012г. от 13.00ч. в Община Хасково, гр. Хасково, пл. Общински №1, ет. 2, заседателна зала.   Налян Гюджен (Председател на комисията, назначена със Заповед №...

Обявление относно проект "И аз имам семейство"

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” ПО ПРОЕКТ “И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” - изтегли от тук.  СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” ПО ПРОЕКТ “И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” - изтегли от тук....

Обявление относно подбор на социални работници по проект "И аз имам семейство"

Oбщина Хасково в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Хасково. Цялата обява и документите за кандидатстване може да изтеглите от тук....

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ Днес 12.12.2011г., на основание чл.61, ал.3 от АПК, Дирекция “Устройство на територията” - Община Хасково, СЪОБЩАВА, на “Юнион Ивкони” ООД, Булстат: 121444454, с управители Ивайло Любенов Константинов и Светлозар Тошков Любенов, с адрес: р-н Средец, ул. “Цар Иван Шишман” № 17, гр.София, че е издадена Заповед за премахване№ 979/10.08.2011г. на Кмет на Община Хасково, за обект: РЕКЛАМЕН НАДПИС...

Съобщение относно конкурс за избор на управител на ОИЦ-гр.Хасково

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ И ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР- гр. ХАСКОВО - изтегли от тук СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ И ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР- гр. ХАСКОВО - изтегли от тук...

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповед №1613/16.11.2011г - за одобряване на задание и заповед №1614/16.11.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.730.437, ж.р.”Изгрев”, землището на гр. Хасково. Проектът предвижда свободно ниско застрояване за...

Съобщение относно отваряне на ценови оферти

Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на Община Хасково през експлоатационен сезон 2011-2012 година”, ще се извърши на 18.11.2011г. от 15:00 часа в заседателната зала на втори етаж в Община Хасково, град Хасково, пл. “Общински” №1.   Председател на Комисията Налян Гюджен...