Съобщение за отваряне на ценови оферти

Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строителни и ремонтни работи за сградата на общинска администрация – град Хасково", ще се извърши на 15.05.2012 г. от 15:00 часа в заседателната зала на втори етаж в Община Хасково, град Хасково, пл. “Общински” №1.   Председател на...

Изх.№94С-128-4/09.05.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ      Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Юлиян Иванов Димитров  – с последен известен административен адрес гр. София, р-н Люлин ж.к „Люлин” №59, вх.Д, ет.5, ап.78, че със Заповед № 483/03,04,2012г. на Кмета на...

Съобщения, заповеди №600/27.04.2012г.,№601/27.04.2012г., №597/27.04.2012г.,№598/27.04.2012г

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№53Т-288-1/09.01.2012г. са издадени заповед №600/27.04.2012г - за одобряване на задание и заповед №601/27.04.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлени имоти №77195.341.26 и №77195.341.27, м. “Халилово”, гр. Хасково...

Обучителна сесия на МКБППМН

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ще бъде домакин на обучителна сесия за обществените възпитатели от област Хасково. Лектор-обучител е г-н Константин Томанов, секретар на Централната комисия БППМН.Сесията ще се проведе на 08.05.2012г. в зала „Хасково”, сградата на Община Хасково, начален час 12.30ч....

Изх.№94Я-215-4/04.05.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересoвани лица: -Хрисимир Атанасов Табаков – с последен известен административен адрес: гр. Хасково ул. “Трайко Китанчев” № 14 ; вх. Б ; ет. 2 ; ап. 12,-Димчо Атанасов Табаков - с последен известен административен адрес: гр. Хасково ул. “Трайко Китанчев”...

Изх.№53М-460-4/04.05.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:- Иван Димитров Шишков – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Цар Освободител” №19 ; вх. А ; ет. 1 ; ап. 2,- Александър Тодоров Милушев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул...

Изх.№94-00-16/27.04.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава на заинтересованите лица, че с решение по т.22 от протокол №6/21.02.2012г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на чат от жилищен район „Република” между ул. „Акация”, ул. „Могила”...

Изх.№94М-2379-1/24.04.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:- Тодор Добрев Тодоров – с последен известен административен адрес: гр. Хасково ; ж.к. ” Орфей ” № 1 ; вх. В ; ет. 3 ; ап. 26,че е изготвен: ПУП - Подробен устройствен план - план за...

Изх.№53Х-01-4/24.04.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:- „ Златна Тракия ” – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Алеко Константинов” № 10 ; вх. Б ; ет. 1 ; ап. 2,че със Заповед № 572/10.05.2011г. е одобрен проект за Подробен устройствен план...