Към преписка с Вх.№94-М-2877-1/07.02.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е      Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Иво Смилов Чолаков – с последен известен административен адрес:  ул. „ Републиканска”, гр. Созопол, че е изработен проект за Подробен устройствен план –...

Към преписка с Вх.№94-С-2778-2/04.03.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е      Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Петър Генов Дуков – с последен известен административен адрес: ул. „ Чепино ”, гр. Хасково, че е изработен проект за Подробен устройствен план...

Към преписка с Вх.№94-С-3506-1/20.05.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130 и чл. 150, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Ридван Юсеин Хасан -  с последен административен адрес: гр. Хасково,ул.”Белоградчик” № 33,като собственик на поземлен имот  №...

Съобщение / 09.07.2013 г.

Текст на Заповед N909/30.05.2013 г. за прекратяване на наемно правоотношение - изтегли оттук...

Към преписка с Вх.№94-К-415-1/11.03.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 150, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Н-ци Радко Тодоров Янчев - като собственици на поземлен имот  № 77195.746.544, кв. 1102, м.”Каменец”, гр. Хасково. че със Заповед...

Съобщения / 02.07.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕНа основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Ш-213-2/03.06.2013г е издадена заповед №1075/28.06.2013г - за одобряване на задание и за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.743.297, кв. 1219, ж.р. “Каменец”, гр.Хасково...

Обявления / 01.07.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Н – ци Атанаска Николова Алексиева – бивш жител на гр. Лом: като собственици на имот № 77195.704.2 м.”Кенана”, гр. Хасково...

Към преписка с Вх.№94-С-457-3/16.04.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е      Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Иван Вълков – с последен известен административен адрес: с. Книжовник, общ. Хасково, - Кръстина Томова – с последен известен административен адрес: с. Книжовник...

Обявление / 26.06.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Генчо Радев Начев  – с неизвестен административен адрес: като собственик на имот № 77195.703.565, жил.район ”Кенана”гр.Хасково че е изготвен  Подробен...

Към преписка с Вх.№94-М-2893-3/19.09.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е     Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - собствениците на имот №44 УПИ III, с. Долно Големанци, Община Хасково; че е изготвен Подробен устройствен план - изменение на плана за...