Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Н-1943-2/02.11.2010г. са издадени заповед №100/20.01.2011г-за одобряване на задание и заповед №101/20.01.2011г-за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.702.33, ж.р...

Съобщение относно продажба на мартеници

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” – ОБЩИНА ХАСКОВО, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧЕ СА ОДОБРЕНИ СХЕМИ ПО чл.56, ал.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ: “МАСИ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ” за срок от 07.02.2011г. – 08.03.2011г. ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ СА ИЗЛОЖЕНИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ОБЩИНА ХАСКОВО, В КАСОВИЯ САЛОН И СГРАДАТА НА “АРХИТЕКТУРАТА”. ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ...

Обявление, ПУП имот № 77195.99.16

На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че с Решение по точка 9 от Протокол №48/19.10.2010г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 77195.99.16, м. “Кара Ямач” землище гр. Хасково. За поземлен имот № 77195.99...

Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е              На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Х-70-1/11.05.2009г. са издадени заповед №1802/27.12.2010 - за одобряване на задание и заповед №1803/27.12.2010г. - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлени имоти №77195...

Обява относно избор на управители на „Тролейбусен транспорт” ЕООД и „Обреден дом” ЕООД

Временната комисия на Общински съвет – Хасково за избор на управители на „Тролейбусен транспорт” ЕООД и „Обреден дом” ЕООД обявява, че:  Кандидатите за управител на „Тролейбусен транспорт” ЕООД и кандидатите за управител на „Обреден дом” ЕООД, могат да подават документи до 12.01.2011г., 16.00 часа, в стая №205, на ІІ-ри етаж на Общинска администрация – Хасково при г-жа Магдалена Петрова. Необходими документи: CV и...

Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”–община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53К-174-3/23.08.2010г са издадени заповед №1685/02.12.2010 - за одобряване на задание и заповед №1686/02.12.2010 - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за УПИ VI, кв...

Обява относно Преброяване'2011

Общинска преброителна комисия за Община Хасково уведомява собствениците на жилища, че във връзка с нормалното протичане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Р България през 2011 година е необходимо до края на месец януари 2011 година, да поставят административния номер на имотите си....

Обява относно покана към неправителствени организации

  СТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН” към МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО отправя ПОКАНА към неправителствени организации,   които предоставят услуги по превенция на ХИВ/СПИН и желаят да заявят интерес за участие в реализирането на компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск(15-24г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора” на територията на...