Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № е одобрено задание и със заповед №924/22.06.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен планза свободно ниско  жилищно застрояванеза поземлен имот №77195.704.453, ж.р...

Обявления по ЗУТ, Протокол №13/09.03.2010г, Протокол №20/20.04.2010г.

О Б Я В Л Е Н И Е  На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че с Решение по точка 4 от Протокол №13/09.03.2010г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – план-схема и парцеларен план за оптична кабелна линия на “Мобилтел” ЕАД Хасково...

Обявление, ПУП УПИ III

На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че с Решение по точка 22 от Протокол №19/13.04.2010 г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план –изменеие на плана за регулация на квартали 222, 222а, 226, 231 и 779, гр. Хасково и Подробен устройствен план - план...

Обявление, ПУП оптична кабелна линия на “Мобилтел” ЕАД Хасково - Кърджали

На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че с Решение по точка 4 от Протокол №13/09.03.2010 г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – план-схема и парцеларен план за оптична кабелна линия на “Мобилтел” ЕАД Хасково - Кърджали. Проектът се намира в Дирекция “Устройство...

Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е              На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №806/21.05.2010г. е одобрено задание и със заповед №807/21.05.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план - план за свободно ниско жилищно застрояване за поземлен имот...

Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №792/21.05.2010г. е одобрено задание и със заповед №793/21.05.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за свободно ниско застрояване за “Базова станция” в...

Съобщение, ПУП поземлен имот №77195.750.157

 На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №710/03.05.2010г. е одобрено задание и със заповед №711/03.05.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план - план за свободно ниско застрояване за “хотел-ресторант”, и съответните ел. и ВиК план-схеми и парцеларен план към тях за поземлен...

Обявления по ЗУТ, Протокол №13/09.03.2010г

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че с Решение по точка 23 от Протокол №13/09.03.2010г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план –план-схемаи парцеларен план за въздушна линия 110kV ГПЕЦ “Хасково” – подстанция “Д. Канев”. Разположението на мрежите и сервитутните зони са съгласно...