Концепция за ранно детско развитие

На 17.02.2012г. (петък) от 10.00ч. в зала “Хасково” Община Хасково организира обществено обсъждане на „Концепция за ранно детско развитие”, разработена с цел кандидатстване по Проект за социално включване “Достъпен свят за нашите деца” на МТСП, финансиран със заем от Международна банка за възстановяване и развитие (Световна банка). Запознайте се с Концепцията  ОТ ТУК....

Обява относно обсъждане на проектобюджета на Община Хасково за 2012г.

На основание чл.11, ал.6 от Закона за общинските бюджети и чл.17 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Община Хасково кани гражданите да се включат в обсъждането на проектобюджета на Община Хасково за 2012 г. Обсъждането ще се проведе на 14 февруари 2012 г. /вторник/ от 17.00 ч. в зала “Хасково”. С основните акценти на Бюджет 2012 г., заинтересованите...

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “Приготвяне и доставка на храна за детски, социални и здравни заведения на територията на Община Хасково”, ще се извърши на 07.02.2012 г. от 10:00 часа в заседателната зала на втори етаж в Община Хасково, град Хасково, пл. “Общински” №1.   Председател на Комисията Атанас Димитров...

Съобщение относно поземлен имот №77195.519.146

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94С-713-5/20.12.2011г. са издадени заповед №137/23.01.2012г - за одобряване на задание и заповед №138/23.01.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.519.146, УПИ X, кв.33(Болярово), гр. Хасково. Проектът предвижда свободно...

Изх. № 94С-2222-3 / 23.01.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Емил Емилов Кирилов – с последен административен адрес: гр. Хасково, ж.к ” Орфей ” № 21 ; вх. А ; ет. 4 ; ап. 21 , - Недялка Янкова Петрова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково...

Изх. № 94И-1703-4 / 23.01.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:-Маргарит Иванов Жеков – с последен известен административен адрес: с. Динево, общ. Хасково, че със Заповед № 1728/09.12.2011г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация...

Съобщения, заповеди №133/20.01.2012г., №134/20.01.2012г., №1836/28.12.2011г., №1837/28.12.2011г.

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94Й-246-2/12.12.2011г. са издадени заповед №133/20.01.2012г - за одобряване на задание и заповед №134/20.01.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.703.177 ж.р.”Кенана”, гр. Хасково. Проектът предвижда свободно...

Изх. № 94Т-1479-2 / 18.01.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Танка Ванчева Хаджиева – с последен известен административен адрес: с. Криво поле , общ. Хасково, - Гела Ванчева Хаджиева - с последен известен административен адрес: с. Криво поле , общ. Хасково, - Димитър Стойчев Трендафилов - с...

Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94С-1575-3/08.11.2011г. са издадени заповед №1804/22.12.2011г - за одобряване на задание и заповед №1805/22.12.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлени имоти №77195.375.305...

Съобщение относно собствениците и носителите на ограничени вещни права на новопостроените сгради или/Съобщение относно собствениците и носителите на ограничени вещни права на новопостроените сгради или части от тях

Община Хасково, уведомява собствениците и носителите на ограничени вещни права на новопостроените сгради или части от тях, че са длъжни съгласно чл.14, ал.1 и чл.15, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, да уведомят за това Общинската данъчна администрация, чрез подаване на данъчна декларация в 2-месечен срок от завършването им. Във връзка с горното, както и на основание чл.223...