Към преписка ВХ № 94-Й-278-2/13.09.2013г.

Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - собствениците на имот №77195.719.327, находящ се на ул. „ Хайдут Велко” №5, кв. 461, УПИ X че със Заповед № 1226/29.07.2013г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за Подробен устройствен план...

Към преписка с Вх.№94-00-10/25.06.2013 г.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  -Тенчо Петров Мутафов  – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.”Янко Сакъзов” № 6, като собственик на имот № 77195.703.578, жил.район ”Кенана”гр.Хасково че е изготвен  Подробен устройствен план –...

Съобщение / 14.08.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ    На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Р-42-2/28.06.2013г е издадена заповед №1246/02.08.2013г - за одобряване на задание и за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот №77195.729.538, кв. 47, ж.р. “Изгрев”, гр.Хасково за...

Обява относно предварителни регистри на имотите в землището на с.Елена

На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.376 и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Хасково обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землището на с.Елена въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ.Обява за предварителните регистри е публикувана в сградата на общинската служба по земеделие, в интернет страниците...

Съобщение до Горосвет Георгиев Дяков

СЪОБЩЕНИЕДоГоросвет Георгиев ДяковДнес, 23.07.2013 г., Дирекция „Устройство на територията“ при Община Хасково, Ви съобщава, че за обект „Пристройка към жилищна сграда“, намиращ се : ПИ 77195.735.238 по кадастралната карта на гр. Хасково, ул. „Бузлуджа“ № 28 е съставен Констативен акт № 25/09.07.2013 г., с който е образувано административно производство по реда на чл. 225а, ал. 2 от Закона за устройство...

Към преписка с вх.№94-C-3642-4/01.07.2013 г

О Б Я В Л Е Н И Е Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: -Ридван Зъдка Дуран – с последен административен адрес:гр.Хасково ул.”Панагюрище”№ 37, като собственик на имот № 77195.7729.485, жил.район.”Изгрев”, гр. Хасковоче е...

Към преписка с вх.№94-A-812-2/17.04.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Венко Георгиев Винев – с последен административен адрес:гр.Хасково ж.к.”Тримата ремсисти”№ 12,вх.В, като собственик на имот № 77195.703.333, жил...

Към преписка с вх.№53-М-614-3/27.05.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Стефка Колева Кирева  – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.”Мадара” № 13,вх.А,ет.2,ап.16, като собственик на имот...

Заповеди относно прекратяване наемни правоотношения и изземване на недвижим имот, общ.собственост /2/Заповеди относно прекратяване наемни правоотношения и изземване на недвижим имот, общ.собственост /29.07.2013г.

З А П О В Е Д  № Н-291   гр.Хасково 15.07.2013 год.   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.65 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.1 от Наредбата за общински жилища на Общински съвет гр.Хасково   ИЗЗЕМВАМ: От  Александър Янков Милкинов ЕГН 6201158581 недвижим имот, общинска собственост, представляващ апартамент №54 ,находящ...

Заповеди относно прекратяване наемни правоотношения и изземване на недвижим имот, общ.собственост /2/Заповеди относно прекратяване наемни правоотношения и изземване на недвижим имот, общ.собственост /29.07.2013г.

З А П О В Е Д  № Н-291   гр.Хасково 15.07.2013 год.   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.65 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.1 от Наредбата за общински жилища на Общински съвет гр.Хасково   ИЗЗЕМВАМ: От  Александър Янков Милкинов ЕГН 6201158581 недвижим имот, общинска собственост, представляващ апартамент №54 ,находящ...