Към преписка с Вх.№53-К-357-5/08.10.2012 г. /2/

О Б Я В Л Е Н И Е     Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - н – ци Георги и Зефирка Маринова  Янкови – с последен административен адрес: гр.Нови Искър,обл.София като собственици на ПИ № 77195.429...

Съобщение относно проект „Подкрепа за достоен живот”

Срокът за предоставяне на услугата „Личен асистент” по Проект „Подкрепа за достоен живот” е удължен до 18.07. 2013 г.   Предстои подписване на допълнителни споразумения с потребители и лични асистенти.   НОВИ ЗАЯВЛЕНИЯ няма да се приемат.   Екипът ще продължи да работи по Списъка на класираните кандидати....

Към преписка с Вх.№94-П-1501-2/17.01.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Наследници Тильо Пилев Атанасов – бивш жител на с.Гарваново, общ.Хасково, като собственик на имот № 084038 – м.Сатмал дере”, землище с...

Към преписка с Вх.№94-Н-1680-3/20.12.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Митю Тенев Тенев – с последен известен адрес:гр. Хасково, ул.”Липа” № 64, като съсобственик на имот № 77195.702.460, жил.район ”Кенана”...

Обява за конкурс, управител в ОИЦ-Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС   За избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Хасково, при следните условия: Минимални изисквания: - висше образование – степен магистър - професионален опит – минимум 1 година на управленска позиция, свързана с разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на проекти с европейско финансиране, или опит в работа с мрежи за предоставяне на информационни услуги...

Изх.№53Р-51-1/20.02.2013 г.

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Хасково на основание чл.149 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/,обявява,че е издаден мотивиран отказ за узаконяване на строеж № 13/04.06.2007 г. за   „ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СТОЛОВА, НАДСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС”, находящ се в имот VІ-8499, кв.2 по...

Обявление по Проект - Звено за услуги в домашна среда "Достойна подкрепа”

Община Хасково продължава приема на Заявления за кандидатстване за длъжността “Домашен санитар” и “Социален консултант” и Заявления за ползване на услуги в домашна среда по Проект – Звено за услуги в домашна среда "Достойна подкрепа” в Касов салон на Общината до 22.02.2013 г. от 9.00 ч. до 16.30 часа. Документи за кандидатстване...

Съобщения / 13.02.2013 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕНа основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Д-2929-1/21.01.2013г е издадена заповед №164/01.02.2013г - за одобряване на задание и за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за регулация на поземлени имоти №77195.701.540 и...

Към преписка с Вх.№94-Я-171-6/10.10.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Владимира Симеонова Гъркова –  с последен административен адрес гр. София, ул. „ Кюстенджа ” №5 ; вх. А ; ет.4 ; ап. 20, - Росица Александрова...

Съобщение / 12.02.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ   Днес 30.01.2013г. на основание чл.61, ал.3 от АПК, Дирекция „Устройство на територията” при Община Хасково, СЪОБЩАВА на “ГЕРИС ГЛАС” ООД  с адрес: ул.”Илинден”№10,вх.А, ет.5, ап.1, гр.Димитровград, че е издадена  на основание чл.57а, ал.3 от ЗУТ - Заповед № 2269/21.12.2012г. на Кмет на Община Хасково за монтирано преместваемо съоръжение: „Надпис’’ –...