Съобщения, заповеди №782/05.06.2012г., №783/305.06.2012г.,№786/05.06.2012г.,№787/05.06.2012г.

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94А-1264-5/22.11.2011г. са издадени заповед №782/05.06.2012г - за одобряване на задание и заповед №783/305.06.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.704.419, ж.р. “Кенана”, гр. Хасково. Проектът предвижда изработване...

Изх.№94С-2506-2/07.06.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ      Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Самет Сабри Байрям –  с последен административен адрес- гр. Хасково, ж.к. „Бадема” №7, вх. А, ет.4, ап. 21, че е изготвен Подробен устройствен план - изменение на плана за...

Съобщения, заповеди №752/30.05.2012г., №756/30.05.2012г., №754/30.05.2012г.

СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94С-3421-2/10.05.2012г. са издадени заповед №752/30.05.2012г - за одобряване на задание и заповед №753/30.05.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.748.245, ж.р. “Каменец”, гр. Хасково. Проектът предвижда изработване...

Изх.№94М-3558-3/29.05.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ      Община Хасково на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл.61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Христо Георгиев Мърков – с неизвестен административен адрес, - Александър Тошев Димов – с неизвестен административен адрес, че е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване...

Изх.№94С-1575-1/29.05.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Хасково на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Златка Тенчева Митева – с последен административен адрес: гр. Хасково, бул. „Васил Левски” №30,  вх. В, ет. 7, ап. 55, че е изготвен: ПУП Подробен устройствен план – план за застрояване, план...

Изх.№94Д-2674-1/29.05.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ      Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Съби Христов Йосифов - с последен административен адрес: общ. Хасково, с. Войводово, - Северин Лилов Йосифов - с последен административен адрес: общ. Хасково, с. Войводово, - Христо Богданов Чакъров - с последен административен...

Изх.№94M-1857-1/29.05.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ      Община Хасково на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл.61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - „Кооперация Агромакс” –  с последен административен адрес - с. Стамболийски, Община Хасково,  че е изготвен Подробен устройствен план - план  застрояване и план – схеми за електрозахранване и водоснабдяване за...

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94Р-1599-1/25.04.2012г. са издадени заповед №707/22.05.2012г - за одобряване на задание и заповед №708/22.05.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлени имоти №77195.701.355 и №77195.701.356, ж.р. “Кенана”, гр...