Изх.№УТ-8/14.06.2012г.

О Б Я В Л Е Н И Е        Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - н-ци на на Щилян Георгиев Кабаков – с неизвестен административен адрес,  че е изготвен Подробен устройствен план – план за...

Изх.№УТ-27/14.06.2012г.

О Б Я В Л Е Н И Е        Община Хасково на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава на заинтересованите лица, че с решение по т.6 от протокол №11/03.04.2012г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на...

Изх.№УТ-19/14.06.2012г.

О Б Я В Л Е Н И Е        Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Красимир Юриев Станков – с последен известен административен адрес: с. Долно Войводино, Община Хасково , - Красимир Митков Янев – с последен...

Изх.№94Г-2026-1/14.06.2012г.

О Б Я В Л Е Н И Е      Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:   - Митю Василев –  с последен административен адрес: общ. Хасково, с Николово,   че със Заповед №647/15.05.2012 на Кмета на Община Хасково е...

Изх.№94М-3558-3/14.06.2012г.

О Б Я В Л Е Н И Е      Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Христина Николова Бабулева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, местност “Кенана” (Парк на победата) №15, че е одобрен Подробен устройствен...

Съобщение относно поземлен имот №77195.743.472

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”, Oбщина Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94Ю-25-1/22.05.2012 г. са издадени заповеди №871/18.06.2012г - за одобряване на задание и  №872/18.06.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.743.472, ж.р. “Каменец”, гр. Хасково. Проектът включва част план...

Обява за обществено обсъждане

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ от Община Хасковогр.Хасково, пл.”Общински”№1на основание чл.121, ал.1 от Закона за устройство на териториятаУВЕДОМЯВАВсички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план – Специализирана ВиК план схема и Парцеларен план за “Селищна ВиК инфраструктура м. “Каменец”, м. “Кенана”, ж. р. “Изгрев” и ж. р. “Орфей”, гр. Хасково”.Срещата ще...

Съобщения относно поземлени имоти №77195.745.8, №77195.746.405, №77195.746.397

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповед №839/14.06.2012г - за одобряване на задание и Разрешение №17/14.06.2012г - за разрешаване изработването на Комплексен проект за водоснабдяване на съществуващата напоителна система на парк “Ямача” от каптаж Седемте чучура, находящ се в поземлен имот №77195.745.8...

Обявление с изх.№94Д-3174-2/15.06.2012 г.

Община Хасково на основание чл. 149 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл. 61 ал. 3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено разрешение за  строеж  №147/08.06.2012 г. на ДОРА ИЛИЕВА ТОМАНОВА, за  строеж „Преустройство на стоматологичен кабинет в обект за търговска дейност /магазин за промишлени стоки/", разположен в ПИ 77195.724.13 по КК на гр...