Към преписка Вх.№ 94-K-1014-1/28.03.2013 г.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Делин Митев Стойков – с последен известен административен адрес: с. Козлец, общ. Хасково, - Димитър Колев Николов - с последен известен административен адрес:  с. Козлец, общ. Хасково, че е изработен проект за Подробен устройствен...

Към преписка Вх.№ 94-С-457-3/16.04.2013 г.

Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:   - Иван Вълков – с последен известен административен адрес: с. Книжовник, общ. Хасково, -  Кръстина Томова – с последен известен административен адрес: с. Книжовник, общ. Хасково, че със Заповед №1239/01.08.2013г. на Кмета на Община...

Към преписка с вх.№94-00-13/10-07-2013г.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Стефан Петков Грозев- с последен административен адрес:гр. Хасково,ж.к.”Орфей”бл.№7,вх.А,ет.8,ап.65,като собственик на имот № 77195.708.544, кв.905,ж.р.”Орфей”, гр. Хасково- Петко...

Към преписка с вх.№94-00-12/01-07-2013г.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Йонко Николов Николов - с последен административен адрес:гр. Хасково,ул.Мургаш”№18,вх.В,ет.3,ап.4,като собственик на имот № 77195.704.5 м.”Кенана”, гр. Хасковоче е изготвен  Подробен устройствен план...

Към преписка с вх.№53-Ж-59-3/23-05-2013г.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: -Н - ци Хюсню Бекир – собственици на имот № 021005,м.”Чобан бунар”,з-ще на с.Войводово,общ.Хасково-Н – ци Митьо Георгиев Митев – собственици на имот № 021007,м.”Чобан бунар”з –ще...

Обявление №17-05-2/30.08.2013 г.

Община Хасково на основание чл.149 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/,обявява,че е издадено разрешение за  строеж  № 111/22.04.13 г. на „ПЕРМЕНТИК” ЕООД и „ПЕПИНА 1836” ЕООД, за  строеж „Преустройство и промяна предназначението на офис в банков клон на „Първа инвестиционна банка” АД, разположен в ПИ 77195.724...

Към преписка с вх.№94-Ж-334-2/20-05-2013г.

Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: -Камен Жечев Узунов– с последен административен адрес:гр.Хасково,ул.”Каменна” № 27, като собственик на УПИV,кв.76че със Заповед №1139/12.07.2013г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение...

Заповеди относно изземване на недвижими имоти, общ.собственост /21.08.2013 год.

З А П О В Е Д №Н-317гр.Хасково 21.08.2013 год. На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.65 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.1 от Наредбата за общински жилища на Общински съвет гр.Хасково ИЗЗЕМВАМ:От Райко Галев Райков  ЕГН 9007278448 недвижим имот, общинска собственост, представляващ апартамент №53 ,находящ се в гр. Хасково , на жк...

Към преписка ВХ №94-Ш-213-3/19.07.2013г.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - собствениците на поземлен имот №77195.743.298, кв. 1219 находящ се в жилищен район „ Каменец ” , гр. Хасково,че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за...

Към преписка ВХ № 94-В-93-3/11.06.2013г.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Валентин Георгиев Димитров – с последен известен административен адрес: бул. „ Васил Левски ” №61 ; вх. В ; ап. 20, гр. Хасково,- Жулиета Иванова Димитрова - с последен известен административен адрес: бул. „ Васил...