Към преписка с Вх.№УТ-7/15.01.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е      Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Костадин Колев Ангов –  с последен административен адрес гр. Хасково, ул. „ Болярска ” №1, че е изготвен Подробен устройствен план - изменение...

Обява относно интервю по Проект-Звено за услуги в домашна среда ,,Достойна подкрепа”

Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG 051РO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА” ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007-2013 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Проект - Звено за услуги в домашна среда ,,Достойна подкрепа”       О Б Я В Л Е Н И Е     На 27.03.2013 г. от 13,00 часа и на 28.03.2013 г. от 11,00 часа в Зала Хасково...

Съобщение / 15.03.2013 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираните територии за обект: “Газоснабдяване на община Харманли”, подобект: ”Главен разпределителен газопровод извън границата на урбанизираните територии за газоснабдяване на община Харманли” ТТР22В.2012 с трасе на газопровода...

Съобщения / 08.03.2013 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕНа основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94С-2653-2/06.02.2013г е издадена заповед №349/05.03.2013г - за одобряване на задание и за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.702...

Към преписка с Вх.№94-С-3540-2/03.10.2012 г. /2/

О Б Я В Л Е Н И Е     Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    -Иван Сталев Василев– с последен административен адрес:  гр. Хасково ул. „ Любен Каравелов ”  № 23,като съсобственик на поземлен имот № 716.551 -“АНТОВ-Б-2010”ЕООД...

Към преписка с Вх.№94-Н-1575-03/05.09.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Петър Кирилов Силверов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “Дунав”№ 6,вх.В,ет.3,ап.34, като собственик на поземлен имот...

Съобщения / 07.03.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕНа основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53А-102-2/11.02.2013г е издадена заповед №315/28.02.2013г - за одобряване на задание и за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти №77195.32.14 и №77195.32.16, м. “Дживиз дере”, гр. Хасково...