Съобщение за издадена заповед за допълване на  разрешение  за  строеж № 338/28.08.2008 г. на „МИСТЪР МЮЗИК” ЕООД

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадена заповед № 47/27.02.2017 г., за допълване на разрешение за строеж № 338/28.08.2008 г. на МИСТЪР МЮЗИК ЕООД, за строеж: Многофамилна жилищна сграда, с местонахождение: ПИ 77195.737.403 по КК...

Удължен срок за прием на документи за длъжността "Приложен специалист"

Срокът заприем на документи за длъжността Приложен специалист към Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект Шанс в дома е удължен....

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на кабелна линия 20 kV от п/ст „Хасково“ до ТП“Тенис кортове"

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 53 Е-102-36/22.02.2017г. е издадена Заповед №332/20.03.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на кабелна линия 20 kV от п/ст Хасково до ТПТенис кортове. Проектът да се изработи в части: Подробен устройствен план специализирана план-схема за...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на кабелна линия 20 kV от п/ст „Хасково“ до ТП“Тенис кортове"

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 53 Е-102-37/22.02.2017г. е издадена Заповед №334/20.03.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на кабелна линия 20 kV от п/ст Хасково до ТПТенис кортове: Проектът да се изработи в части: Подробен устройствен план специализирана план-схема за...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на РУ 20/04 kV с кабелна линия СрН и НН за присъединяване на съществуващи потребители в западната част на с.Тракиец

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 53 Е-102-38/22.02.2017г. е издадена Заповед №333/20.03.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на РУ 20/04 kV с кабелна линия СрН и НН за присъединяване на съществуващи потребители в западната част на с.Тракиец: Проектът да...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ за поземлен имот № 77195.709.137, кв. 634 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мертунч Махмуд Мустафа, Сабри Хакир Рамадан

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мертунч Махмуд Мустафа с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Изток№6, вх.Б, ет.7, ап.41; - Сабри Хакир Рамадан с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к..Орфей№40, вх.Б, ет.8, ап.48; че е изработен проект за подробен устройствен план...

Съобщение за изменение на кадасталния план за имот пл. № 24, кв. 4, с. Козлец, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Миладин Андонов Андонов

Община Хасково на основание чл. 37-55, ал.2 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Миладин Андонов Андонов - с последен известен административен адрес: общ. Казанлък, с.Бузовград, ул.Заря5. че със Заповед № 187/10.02.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на кадастралния план за имот пл. № 24, кв. 4, с. Козлец, общ. Хасково. Заповедта и проектът се...

Съобщение за изработването на ПУП -изменение на плана за регулация на УПИ ХIII192 и УПИ ХI191, кв.38 по плана на с. Въгларово,  община Хасково. Заинтересовано лице: Гинка Стоилова Канева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Гинка Стоилова Канева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Изток№16, вх.А, ет.1, ап.3; че е изработен проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ ХIII192 и УПИ ХI191, кв.38 по плана на с. Въгларово, община...

Съобщение за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот №77195.27.28, урегулиран като УПИ I, кв.856 по плана на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и кадастър - Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94С-2216-1/20.01.2017г. е издадено Решение №394 от Протокол №18/24.02.2017г. на Общински съвет Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.27.28, урегулиран като УПИ...

Съобщение за изменение на кадасталния план за имот с пл. №322, кв. 50, с. Тракиец, Община Хасково. Заинтересовани лица: Сергей Георгиев Димитров, Себахтин Юсеин Мустафа

Община Хасково на основание чл. 37-55, ал.2 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Сергей Георгиев Димитров - с последен известен административен адрес: с.Тракиец, общ.Хасково. - Себахтин Юсеин Мустафа - с последен известен административен адрес: с.Тракиец, общ.Хасково. че е издадена Заповед № №155/06.02.2017г. на Кмета на Община Хасково за изменение на кадастралния план за имот пл. №322, кв...