Съобщение за заповед за изработване на изменение на ПУП за допълването му с план-схема за електрозахранване в УПИ IX „за озеленяване“, кв. 52 по плана на с.Криво поле, община Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Т-494-2/04.08.2017г. е издадена Заповед №1251/13.09.2017г. - за изработване на изменение на подробен устройствен план за допълването му с план-схема за електрозахранване. Трасето на провода да се проектира в УПИ IX за озеленяване, кв. 52 по плана на с.Криво поле, съгласно...

Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ на поземлен имот №77195.113.48, ж.р.“Кенана“, гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Г-3056-3/28.08.2017г. е издадена Заповед №1253/13.09.2017г. - за изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот №77195.113.48, ж.р.Кенана, гр. Хасково. С плана за застрояване да се определи функционално предназначението на имота: за жилищни...

Съобщение за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ III – 52, УПИ II – 48, УПИ XV -53, УПИ XIV – 54 и УПИ IV - 54 , кв.22 по плана на с. Орлово.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Д-1931-3/10.08.2017г. е издадена Заповед №1254/13.09.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ III 52, УПИ II 48, УПИ XV -53, УПИ XIV 54 и УПИ IV - 54 , кв.22 по...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Пристройка към съществуваща жилищна сграда на 2 етажа“ в ПИ 77195.715.397 и ПИ 77195.715.396 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Д-4239-1/25.08.2017г. е издадена Заповед №1252/13.09.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Пристройка към съществуваща жилищна сграда на 2 етажа в ПИ 77195.715.397 и ПИ 77195.715.396 по КК на гр. Хасково, кв.258за...

Съобщение за издадено разрешение за строеж  № 258/08.09.2017 г. за строеж: „Навеси“,  находящи се в ПИ 77195.737.79 по КК на гр.Хасково, ул.“Панорама“ № 7, гр.Хасково.

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено разрешение за строеж № 258/08.09.2017 г. на ОВАНЕС КИРКОР ТВАПАНЯН; ВАСКО 1 ЕООД; АЙСЕР РАМАДАН ХАСАН; АЙШЕ ФАРАДИН АТАМАН; АНДРЕЙ ЕМИЛОВ КАЛЪЧЛИЕВ; ДЕСИСЛАВА КИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА; ЕКРЕМ МЮМЮН МУСТАФА; МИЛКО ПЕТКОВ АРМУТЛИЕВ; РЕФТИН...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за поземлен имот № 77195.750.247, кв. 1207, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Валентин Михов Краев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Валентин Михов Краев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ж.к.Орфей№25, вх.Б, ет.5, ап.39, като собственик на поземлен имот №77195.750.367, ж.р. Каменец, по плана на гр. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план план за регулация...

Съобщение за издадено разрешение за строеж  № 252/29.08.2017 г. за: „Пристройка към жилищна сграда“, находящ се в ПИ 77195.729.73 по КК на гр.Хасково, УПИ V, кв.71, ул.“Младежка“ № 33, гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, чее издадено разрешение за строеж № 252/29.08.2017 г. на ПЕТЪР КИРОВ ПЕТЕВ, за строеж: Пристройка към жилищна сграда находящ се в ПИ 77195.729.73 по КК на гр.Хасково, УПИ V, кв.71...

Съобщение за издадена виза за проектиране на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор №77195.712.91 по КК на гр. Хасково

Община Хасково, СЪОБЩАВА, че е издадена виза на Главен архитект на община Хасково за проектиране на обект: Еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор №77195.712.91 по КК на гр. Хасково, урегулиран с №77195.712.92 в един общ УПИ IV, в кв.326 по плана на гр. Хасково. Визата може да бъде разгледана в кабинет №33 и №37, ет.3, сградата на Дирекция...

Дублиране на 4 бр. кладенци в м. "Терс дере" на ПС "Северна зона", гр. Хасково

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Дублиране на 4 бр. кладенци /№2,4,6 и 8/ от съществуващите 8 бр., находящи сев м. Терс дере на ПС Северна зона, гр. Хасково....

Съобщение за изработен проект за ПУП за обект „НОВА ВЪЗДУШНА ЕЛЕКТРОПРОВОДНА ЛИНИЯ (ВЛ) 400 KV П/СТ „МАРИЦА-ИЗТОК“ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – П/СТ „НЕА САНТА“ РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

На основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 12 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места фаза окончателен проект за обект НОВА ВЪЗДУШНА ЕЛЕКТРОПРОВОДНА ЛИНИЯ (ВЛ) 400 KV П/СТ МАРИЦА-ИЗТОК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ П/СТ НЕА САНТА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА...