Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП – изменение на ПР и ПЗ на УПИ II и УПИ III, кв. 612 по плана на гр. Хасково, представляващ ПИ 77195.717.155 по КК на гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-247-1/05.01.2018г. е издадена Заповед №339/14.03.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ II и УПИ III, кв. 612 по плана на гр. Хасково...

Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПР и ПЗ на  ПИ 77195.746.631, кв. 1116, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Ася Николаева Македонска, Анета Андреева Македонска и Андрей Николаев Македонски

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Ася Николаева Македонска с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Крали Марко№8, ет.2, ап.2, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.746.279, ж.р.Каменец, гр. Хасково; - Анета Андреева Македонска с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Крали Марко№8, ет...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ ХII, кв. 22 по плана на с. Узунджово

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 П-1142-4/24.01.2018г. е издадена Заповед №327/12.03.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ ХII, кв. 22 по плана на с. Узунджово. С изменението на плана за регулация предназначението...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ I - 265 и УПИ X - 265, кв. 29 по плана на с. Клокотница

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Г-605-1/16.02.2018г. е издадена Заповед №319/12.03.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ I - 265 и УПИ X - 265, кв. 29 по плана на с. Клокотница...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП – ПЗ на поземлен имот № 77195.113.178,  кв.1004, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Р-1882-2/21.02.2018г. е издадена Заповед №323/12.03.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот № 77195.113.178, кв.1004, ж.р. Кенана, гр. Хасково. С плана за застрояване да...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП – ПЗ за ПИ №77195.730.276 и №77195.730.277, кв. 832, ж.р. „Изгрев“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Б-844-1/10.01.2018г. е издадена Заповед №311/08.03.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за застрояване за поземлени имоти №77195.730.276 и №77195.730.277, кв. 832, ж.р. Изгрев, гр. Хасково. С плана...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ за УПИ VI в кв. 10, ИИЗ по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 А-26-1/02.02.2018г. е издадена Заповед №322/12.03.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за УПИ VI в кв. 10, ИИЗ по плана на гр. Хасково. С изменението на...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ за УПИ VI, образуван за ПИ № 77195.719.371,  кв.473а по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 М-1108-2/19.02.2018г. е издадена Заповед №326/12.03.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за УПИ VI, образуван за ПИ № 77195.719.371, кв.473а по плана на...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: “Изграждане на РУ 20/04 kV с кабелна линия средно и ниско напрежение ж.р. ”Каменец“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-102-14/14.02.2018г. е издадена Заповед №321/12.03.2018г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на РУ 20/04 kV с кабелна линия средно и ниско напрежение ж.р. Каменец. Проектът да се изработи в части: 1.Изменение на подробен...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: “Жилищна сграда“ в поземлени имоти № 77195.746.64 и № 77195.746.65, кв. 1105, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 А-742-3/29.01.2018г. е издадена Заповед №324/12.03.2018г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Жилищна сграда в поземлени имоти № 77195.746.64 и № 77195.746.65, кв. 1105, ж.р. Каменец, гр. Хасково. Проектът да се изработи...