Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на ПУП-ПЗ за поземлен имот №002005, м. „Овчарниците“ (бивш стопански двор), землище на с.Малево, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94 Н-2120-1/25.04.2017г. е издадена Заповед №596/17.05.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №002005, м. Овчарниците (бивш стопански двор), землище на с.Малево, общ. Хасково. С плана за застрояване за поземлен...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на ПУП-ПР на УПИ XIX „за жилищно строителство и обществено обслужване“, кв. 226 по РП на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №616/19.05.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация на УПИ XIX за жилищно строителство и обществено обслужване, кв. 226 по РП на гр.Хасково. С изменението на плана за регулация на УПИ XIX за жилищно...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на водопровод за захранване на ПИ 77195.707.27 по КК на гр.Хасково“.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№53 Б-27-2/10.04.2017г. е издадена Заповед №576/17.05.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на водопровод за захранване на ПИ 77195.707.27 по КК на гр.Хасково. Проектът да се изработи в части: Подробен устройствен план специализирана...

Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на УПИ III, кв.418 по плана на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 М-367-2/11.04.2017г. е издадена Заповед №572/16.05.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ III, кв.418 по плана на гр.Хасково. С изменението на плана за регулация УПИ III, кв...

Съобщение за изработването на ПУП - ПЗ за поземлен имот №026027, м.“Сая Алта“,  землище на с. Въгларово. Заинтересовани лица: Димитрия Петрова Петрова, Славка Илиева Бонева, Славка Илиева Бонева

Община Хасково на основание чл. 150, ал.3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Рамис Рамадан Мустафа - с последен известен административен адрес: общ. Минерални бани, с. Сърница; - Христон Димов Христонов - с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. Гургулят№6; - Васил Тодоров Кехайов - с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ул. Йорданка Николова№1, ет.2, ап...

Съобщение за изработването на ПУП - ПЗ за поземлен имот №026027, м.“Сая Алта“,  землище на с. Въгларово. Заинтеросовани лица: Рамис Рамадан Мустафа, Христон Димов Христонов, Васил Тодоров Кехайов, Малина Василева Атанасова

Община Хасково на основание чл. 150, ал.3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Рамис Рамадан Мустафа - с последен известен административен адрес: общ. Минерални бани, с. Сърница; - Христон Димов Христонов - с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. Гургулят№6; - Васил Тодоров Кехайов - с последен известен административен адрес:гр. Димитровград, ул. Йорданка Николова№1, ет.2, ап.8...

Съобщение за издадена за разрешаване изработване на ПУП - ПР и ПЗ а поземлен имот с идентификатор №77195.743.174 по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 В-2817-2/13.04.2017г. е издадена Заповед №505/03.05.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.743.174 по КК на гр.Хасково и изменение на...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.705.459, кв.1337, ж.р.“Куба“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 М-4539-1/03.04.2017г. е издадена Заповед №508/03.05.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект Еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот №77195.705.459, кв.1337, ж.р.Куба, гр.Хасково. Проектът да се...

Обява относно обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2016 г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Хасково кани местната общност да се включи в публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2016 г. Обсъждането ще се проведе на 25 май 2017 г. /четвъртък/ от 18.00 ч. в зала Хасково....