Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР на част от кв. 645, кв. 771, кв. 772 и кв. 780, гр. Хасково

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен Проект за подробен устройствен план - план за регулация на част от кв. 645, кв. 771, кв. 772 и кв. 780, гр. Хасково. Плана за регулация на част от кв. 645, кв. 771, кв. 772 и кв. 780 се състои в промяна на улиците между част от...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР на УПИ II (ПИ №77195.739.171), кв. 113 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Михаил Митков Митев, Севдие Емин Ахмед, Лико Тодоров Мусабашев, Верджиния Александрова Мусабашева - Стоянова.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Михаил Митков Митев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Чепеларе№20А, като собственик на поземлен имот №77195.739.167,кв.113, гр. Хасково; - Севдие Емин Ахмед с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Чучулига№19, като собственик на...

Съобщение за издадена виза за проектиране в ПИ №77195.728.37. Заинтересовани лица: Фейме Ахмед Мехмедали, Хасан Халил Мехмедали, Шейрие Яшар Мехмедали, Халил Ахмед Мехмедали.

На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Община Хасково съобщаваназаинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, че по вх. №94А-4278-3/28.06.2017г. е издадена виза на Главен архитект на община Хасково за проектиране на обект: Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в съседния Ви поземлен имот с идентификатор №77195.728.37 по КК на гр. Хасково, урегулиран като УПИ Х в кв.39б по...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ за поземлен имот № 77195.708.362, кв. 916, ж.р. „Орфей“,  гр. Хасково. Заинтересовани лица: Гюлмез Хабил Назим, Георги Димитров Бодуров

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Гюлмез Хабил Назим с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ж.к.Орфей№1 А, вх.А, ет.6, ап.47, като собственик на поземлен имот №77195.708.361, ж.р. Орфей, гр. Хасково; - Георги Димитров Бодуров с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. Г...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ 77195.333.70, ПИ 77195.333.64, ПИ 77195.333.53, ПИ 77195.732.123 и ПИ 77195.732.124, м. „Бюкя“ по КК на гр. Хасково.Заинтересовано лице: „Марива 75“ ЕООД

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Марива 75 ЕООД с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Граф Игнатиев№15, като собственик на поземлен имот №77195.333.66, м. Бюкя, гр. Хасково; че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване на...

Съобщение за одобраване на задание за изработване на ПУП - ПЗ и парцеларен план за техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.113.460, м.“Карамутли“, землище на гр.Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинa Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 Я-131-6/16.06.2017г. е издаденo Решение №478/30.06.2017г. на Общински съвет Хасково - за одобряване на задание за изработване на Подобрен устройствен план план за застрояване и парцеларен план за техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.113...

Съобщение за одобраване на задание за изработване на ПУП - ПЗ и парцеларен план за техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.113.461, м.“Карамутли“, землище на гр.Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинa Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 Б-1230-4/06.06.2017г. е издаденo Решение №479/30.06.2017г. на Общински съвет Хасково - за одобряване на задание за изработване на Подобрен устройствен план план за застрояване и парцеларен план за техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.113...

Съобщение за одобраване на задание за изработване на ПУП - ПЗ на имот 121008, м.“Над село“, землище на с. Стамболийски

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинa Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№ 94 С-4803-1/23.05.2017г. е издаденo Решение №480/30.06.2017г. на Общински съвет Хасково - за одобряване на задание за изработване на Подобрен устройствен план план за застрояване на имот 121008, м.Над село, землище на с. Стамболийски за...