Съобщение за издадена заповед на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството на Република България - за изработване на ПУП-ПП

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №РД-02-15-143/05.11.2014г. на Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България - за изработване на подобрен устройствен план Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект, представляващ елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, Междусистемна въздушна линия ВЛ 400kV п/ст Марица изток /Република България/...

Изграждане на обект „Доизграждане на канализационната мрежа в кв.Болярово гр.Хасково“

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.23 от ЗОС УВЕДОМЯВАМ 1.Собствениците на имот с идентификатор №№77195.542.12; по КК на гр.Хасково за предстоящото отчуждаване на част от имота им за изграждане на обект Доизграждане на канализационната мрежа в кв.Болярово гр.Хасково, Община Хасково, съгласно Решение №561/27.10.2017г. на Общински съвет -Хасково, подробно описан по вид...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Еднофамилна жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.703.420, ж.р.“Кенана, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Д-4510-2/02.01.2018г. е издадена Заповед №69/15.01.2018г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот №77195.703.420, ж.р.Кенана, гр.Хасково. Проектът да се изработи в части: 1.Подробен устройствен план план...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Изграждане на  кабелни линии НН за присъединяване на строеж „Автосервиз и бензиностанция“  в ПИ 77195.707.27 по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-102-140/09.11.2017г. е издадена Заповед №68/15.01.2018г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелни линии НН за присъединяване на строеж Автосервиз и бензиностанция в ПИ 77195.707.27 по КК на гр.Хасково . Проектът да...

Съобщение за одобраване на задание и разрешаване изработване на служебен проект за ПУП - ПР на кв.8 и кв.37 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №67/15.01.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на служебен проект за изменение на подробен устройствен план план за улична регулация на кв.8 и кв.37 по плана нагр. Хасково, изменение на дворищната регулация на част от кв.8 и план...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XI, кв. 6, гр. Хасково. Заинтересовани лица: ET “ЕЧО – Стефан Николов“, “ПН-01“ ЕООД, “Интерпласт“ ООД, Пламен Димитров Мандарлиев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - ET ЕЧО Стефан Николов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Енисей№10, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.705.738, гр. Хасково; - ПН-01 ЕООД с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Стара планина№2...

Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПЗ на  ПИ №77195.113.48, кв. 1001, ж.р.“Кенана“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Грозданка Атанасова Христова, Христо Атанасов Христов

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Грозданка Атанасова Христова с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Странджа планина№8, ет.3, ап.7, като собственик на поземлен имот №77195.113.25, гр. Хасково; - Христо Атанасов Христов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Странджа планина№8, ет.3, ап.7, като собственик...

Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР на УПИ III, УПИ XV и УПИ IV, кв. 6, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Стана Иванова Христова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стана Иванова Христова с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ж.к. Орфей №6, вх.Г, ет.6, ап.90, като собственик на поземлен имот №77195.706.325, гр. Хасково; че със Заповед №1707/23.11.2017г. на Кмета на...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ за ПИ № 77195.746.631, кв. 1116, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Веселина Стефанова Хаджиева-Чорбова и Анета Андреева Македонска

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Веселина Стефанова Хаджиева-Чорбова с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к.Лагера№56, ет.2, ап.28, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.746.285, ж.р.Каменец, гр. Хасково; - Анета Андреева Македонска с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Крали...