Текуща информация по проект

ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково На 26.04.2017 год. между Община Хасково и Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020, се подписа Административендоговор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година по...

Съобщение за издадена заповед за изработване на ПУП - ПР и ПЗ а УПИ XXVI „за технопарк“, кв. 6 по плана на ИИЗ на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №938/11.07.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ XXVI за технопарк, кв. 6 по плана на ИИЗ на гр.Хасково. С изменението на плана за регулация на XXVI за технопарк, кв...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ II (за ПИ №77195.718.318, 77195.718.319 и 77195.718.180), кв. 444 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мирослав Димитров Мирчев, Атанас Динков Атанасов, Катя Динкова Атанасова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл.136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мирослав Димитров Мирчев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул.България№36, като собственик на поземлен имот №77195.718.180, кв,444, гр. Хасково; - Атанас Динков Атанасов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул.България№38, като собственик на...

Съобщение за заповед а поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №938/11.07.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПР и ПЗ на УПИ XXVI „за технопарк“, кв. 6 по плана на ИИЗ на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка №953/13.07.2017г. в Заповед №938/11.07.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ XXVI за технопарк, кв. 6 по плана на ИИЗ на гр.Хасково...

Община Хасково - изменение на параметрите на разрешително за водовземане

Съобщение, съгласно чл.75, ал.1 по ЗВ за открита процедура за изменение на параметрите на рзрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Олу дере, в землището на село Тракиец, община Хасково, област Хасково, с цел - водоснабдяване за аквакултури - рибарници и водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения - охлаждане на казан за производство на ракия. Виж прикачения файл!...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПР и ПЗ на поземлен имот №77195.750.247 по КК гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94 K-1418-2/29.06.2017г. е издадена Заповед №931/10.07.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.750.247 по КК гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като...

Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПР, ПЗ за ПИ №77195.730.375, кв. 829, ж.р.“Изгрев“ по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Златка Делчева Георгиева, Христинка Тонева Кирякова

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Златка Делчева Георгиева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул.Васил Левски№27, ет.4, ап.18, като собственик на поземлен имот №77195.730.384, ж.р.Изгрев, гр. Хасково; - Христинка Тонева Кирякова с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Цар Самуил№17, ет.6, ап...

Съобщение за издадена заповед за за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПЗ за УПИ V и УПИ VI , кв.1, с.Клокотница

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№53 Б-315-1/28.06.2017г. е издадена Заповед №923/07.07.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за УПИ V за производствени и складови дейности и УПИ VI за производствени и складови дейности , кв.1, с.Клокотница. С...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Оптична кабелна мрежа на гр.Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№53 Е-18-17/16.06.2017г. е издадена Заповед №924/07.07.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Оптична кабелна мрежа на гр.Хасково за ж.к.Червена стена по ул.Червена стена, ж.к.Любен Каравелов, ж.к.Куба по ул.Св...